คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.8)

อีเมล์   โทรศัพท์ 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา บ้านเลขที่   ซอย  ถนน 

กรณีเป็นนิติบุคคล

สำนักงานเลขที่   ซอย  ถนน 


โดย  เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต

อยู่บ้านเลขที่   ซอย  ถนน 

ขอยื่นคำขอโอนใบอนุญาต *    ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังนี้

1 อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ ลงวันที่   ณ. บ้านเลขที่ 

ซอย  ถนน  หมู่ที่


โดยมี  เป็นเจ้าของอาคารในโฉนดที่ดิน / น.ส.3/ ส.ค.1 เลขที่ 

เป็นที่ดินของ 

2 ขอโอนใบอนุญาตตามข้อ 1 ให้แก่ ตั้งแต่วันที่
เนื่องจาก

3 แนบไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆดังต่อไปนี้ ( ไฟล์ภาพ jpg , png ,bmp หรือ ไฟล์ PDF เท่านั้น)
1ใบอนุญาตตามข้อ 1
2เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี )
สำหรับผู้รับโอนใบอนูญาต
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา บ้านเลขที่   ซอย  ถนน 

กรณีเป็นนิติบุคคล

สำนักงานเลขที่   ซอย  ถนน 


โดย  เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต

อยู่บ้านเลขที่   ซอย  ถนน 

คลิกบนแผนที่เพื่อแจ้งตำแหน่งอาคาร/สถานที่ ที่ต้องการให้ดำเนินการ (อาจเป็นตำแหน่งโดยประมาณ)
Lattitude:  
Longitude:  

รหัสยืนยัน (กรุณาป้อนให้เหมือนภาพ)

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติ : วันนี้
5
เมื่อวานนี้
2
เดือนนี้
97
ปีนี้
1,190
ทั้งหมด
2,766