คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.6)

อีเมล์   โทรศัพท์ 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา บ้านเลขที่   ซอย  ถนน 

กรณีเป็นนิติบุคคล

สำนักงานเลขที่   ซอย  ถนน 


โดย  เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต

อยู่บ้านเลขที่   ซอย  ถนน 

ขอยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต *    ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังนี้

1 อาคารที่ขอใบรับรองได้รับใบอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ ลงวันที่   ณ. บ้านเลขที่   ซอย  ถนน 


โดยมี  เป็นเจ้าของอาคารในโฉนดที่ดิน / น.ส.3/ ส.ค.1 เลขที่ 

เป็นที่ดินของ 

2 เป็นอาคาร 
ชนิดจำนวนเพื่อใช้เป็นพื้นที่/ความยาวจำนวนรถ(คัน)?
(1)
(2)
(3)

   อาคารตาม เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
3. ได้ทำการ  อาคารตามข้อ 1เสร็จเมื่อวันที่
4 ชื่อผู้ควบคุมงาน       ชื่อผู้ออกแบบและคำนวณ 

คลิกบนแผนที่เพื่อแจ้งตำแหน่งอาคาร/สถานที่ ที่ต้องการให้ดำเนินการ (อาจเป็นตำแหน่งโดยประมาณ)
Lattitude:  
Longitude:  

รหัสยืนยัน (กรุณาป้อนให้เหมือนภาพ)

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติ : วันนี้
5
เมื่อวานนี้
2
เดือนนี้
97
ปีนี้
1,190
ทั้งหมด
2,766